Innowacyjny polonista

 

Innowacje

Temat innowacji jest istotny ze względu na wprowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej zmiany w zakresie formalnoprawnych podstaw innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

 Od 1 września 2017 r. działalność innowacyjna stanowi integralny element pracy każdej szkoły. Oznacza to, że innowacje powinny wejść do stałej praktyki szkoły, a tym samym pracy każdego nauczyciela. Ustawa Prawo oświatowe znacznie uprościła zasady dotyczące wdrażania innowacji. O zakresie, treści, procedurze jej rozpoczynania i przebiegu, decydują nauczyciele- innowatorzy i dyrektorzy szkół. Ograniczenie jest tylko jedno: wdrażana innowacja ma poprawić jakość pracy szkoły, pozwalać na realizację jej zadań, w tym, realizację podstawy programowej. Nie zwalnia to oczywiście innowatorów ze starannego planowania i wdrażania innowacji pedagogicznych. Pamiętajmy, że aby innowacja spełniła swoje zadanie, powinna być działaniem:

 - celowym (służyć wdrożeniu konkretnej, korzystnej zmiany i mieć zdefiniowane efekty); 

-  dobrze zaplanowanym (plan określający ramy czasowe, konkretne działania i zadania, osoby zaangażowane w realizację, diagnozę niezbędnych umiejętności i zasobów);

-  monitorowanym i poddanym ewaluacji.  

Szkolni innowatorzy mają również dużą swobodę w sporządzaniu opisu innowacji, który oprócz tytułu i nazwiska autora powinien obejmować kilka innych ważnych elementów, jak:

uzasadnienie nowatorskiego działania, cele planowanej innowacji, grupę objętą zmianą, czas trwania,  sposób realizacji, przewidywane efekty, harmonogram działań, ewentualnie określenie dodatkowych nakładów finansowych, sposób monitorowania i ewaluacji.

Przykłady innowacji w edukacji zdalnej:

Zaproś mnie na swoją lekcję.

To wspaniały projekt Irminy Żarskiej i Magdy Krajewskiej- pasjonatek edukacyjnych , które wymyśliły innowacyjny sposób na przełamanie rutyny zdalnych lekcji-  prowadzenie ich dla uczniów z całej Polski, a tym samym zapraszenia nauczyciela do swojej wirtualnej klasy. Grupa liczy dzisiaj ponad 8000 członków i nadal się powiększa! Programowi przyświeca idea twórczej edukacji, spotkań z ciekawymi ludźmi, poszerzania zainteresowań i przyjemniejszej realizacji podstawy programowej.

Uczestnicy zajęć powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi treści podstawy programowej dla szkół podstawowych , poszerzonej o wiadomości zawarte w literaturze zgodnej z zainteresowaniami uczniów .

Osoby zainteresowane ta formą innowacji zdalnej proszę o kontakt.

 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lekcja w 3D

Lekcja w 3D autorstwa Marta Brzoza